รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 รพ.สุราษฎร์ธานี

     
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 รพ.สุราษฎร์ธานี  
SlideShow