รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ - นายเชาว์ นางเพ็ญศรี เลาหอารีดิลก และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท - นางสุมาศ ลีดำรงวัฒนากุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

     
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ - นายเชาว์ นางเพ็ญศรี เลาหอารีดิลก และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท - นางสุมาศ ลีดำรงวัฒนากุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้  
SlideShow