รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุม VDO conference เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อติดตามประเมินความเสียหายและผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และเข้าร่วมประชุมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์พายุปาบึก โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

     
 
วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุม VDO conference เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อติดตามประเมินความเสียหายและผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และเข้าร่วมประชุมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์พายุปาบึก โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  
SlideShow