ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน"วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"ปีที่4ฉบับที่2...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

ขอเชิญร่วมสัมนา TRIS Academy Forum: Growth Hacking in the Age of Distuption...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าอบรมการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561...วันอังคาร 1 พ.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 2 พ.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 17 เม.ย. 2561

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 10 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 5 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันพุธ 4 เม.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ หอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก (อาคารใต้ตึกทันตกรรม) เป็นอาคารอุบัต...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ หอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก (อาคารใต้ตึกทันตกรรม) เป็นอาคารอุบัต...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 298 เตียง...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ร่างประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างทางเดิมเชื่อมระหว่างอาคาร 298 เตียง...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Factor VIII conc 250 iu จำนวน 120 vial...วันพฤหัสบดี 24 พ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 84 รายการ...วันอังคาร 22 พ.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
กลุ่มงานพยาธิวิทยา ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรกรรม เจ้าภาพ เดิน-วิ่ง ปั่น วันรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 โดยนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมเดิน-วิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ และ ครอบครัว (27พค.61)
กิจกรรมทำบุญก่อนถึงวันพระใหญ่ นำทีมโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. บุตรหลาน และจิตอาสาในการพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยการกวาดลานหน้าวิหาร ถางหญ้า รวมทั้งซ่อมแซมฝาท่อน้ำที่ชำรุุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อนุโมทนาสาธุ ขอให้พบความสุข ความเจริญ เทอญ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แขอขอบคุณ ผู้บริหารจากกองทุนเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท และโรงพยาบาลท่าศาลา จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมติดตามการดำเนินคลิินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการดำเนินงานรูปแบบประชารัฐ มีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน Smart OPD, Green and Clean Hospital และผลการดำเนินตามทิศทางเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมวิชาการ "กุมารแพทย์สัญจร ปี. 2561 ครั้งที่ 22" ระหว่างวันที่ 22 - 23 พค.61 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โดยมี นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายคับคั่ง อาทิ ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะสวัสดิ์ , ผศ.นพ.พนม เกตุมาน , ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ , ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช , รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ , รศ.นพ.อนิรุท ภัทรากาญจน์ , พันโทอนันดร วงศ์ธีระสุต , นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช , นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร และ พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นพ.ศักดา อัลภาชน์ ประธาน Service Plan สาขาการบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ นิเทศงานและตรวจเยี่ยมสาขาการบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล
โครงการอบรมวิถีไทย วิถีพอเพียง โครงการดีๆ ที่งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจัดให้ "การทำแยมกระเจี๊ยบ" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอนทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th