ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

การให้กู้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคคลภาครัฐ)...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

สมาคมการแพทย์ลีเคชั่นไทย จัดอบรมเรื่อง ลีเคชั่นบำบัด...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 14 ก.พ. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันอังคาร 13 ก.พ. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 31 ม.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 29 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 16 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันศุกร์ 29 ธ.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 20,000 x 30 tab...วันศุกร์ 16 ก.พ. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ ...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาค...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) เรียนรู้แบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ทั้งด้านนโยบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์,การปรับปรุงระเบียบกระทรวง และ Big data เพื่อการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดย ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำโดยนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์มนู ศุกลสกุล ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารสนับสนุน และรังสีรักษา โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กลุ่มการพยาบาล จัดการประชุมเรื่อง "การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข(ผู้บริหารทางการพยาบาล)" โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถมาให้ความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำที่ดี และให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำกิจกรรมเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ ความกล้าแสดงออก โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจริยา โปษยะจินดา ที่มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเลือดและมะเร็ง โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศ และคณะ ประชุมสรุปผลการดำเนินจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เช้าตรู่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ เดินออกกำลังกายตอนเช้า สร้างความสดชื่น แจ่มใส ด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th