ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...วันศุกร์ 15 มิ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน"วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"ปีที่4ฉบับที่2...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

ขอเชิญร่วมสัมนา TRIS Academy Forum: Growth Hacking in the Age of Distuption...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าอบรมการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันจันทร์ 18 มิ.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 2 พ.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 17 เม.ย. 2561

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 10 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 5 เม.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อั ...วันอังคาร 19 มิ.ย. 2561

 ประกาศราคากลางยา palbociclib 125 mg จำนวน 1x21 cap...วันจันทร์ 18 มิ.ย. 2561

 ประกาศราคากลางยา Levetiracetam inj 500 mg/5 ml จำนวน 12,000 vial...วันศุกร์ 15 มิ.ย. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ...วันพฤหัสบดี 14 มิ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันพฤหัสบดี 14 มิ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ บ้านเลขที่ 198/157 จำนวน 1 งาน...วันพุธ 13 มิ.ย. 2561

 ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa inj 8000 iu จำนวน 200 x 1 syringe...วันพุธ 13 มิ.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 โครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา ผู้เข้าประชุม 61 คน ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง โดยมีสถานการณ์สมมติให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และคลี่คลายความขัดแย้ง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561
ขอขอบคุณ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิต 100 เครื่อง ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (5 มิถุนายน 2561)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เรื่อง ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOPs) อย่างมีระบบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (4 มิถุนายน 2561)
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการเป็นสะพานบุญสร้างคุณงามความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะยามสิ้นสูญ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้อุทิศอวัยวะและดวงตา ขอให้ผลบุญกุศลนำไปสู่สุคติภพที่ดีด้วยเทอญ
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th