ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561...วันเสาร์ 14 ก.ค. 2561

ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ...วันศุกร์ 29 มิ.ย. 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam inj จำนวน 12,000 vial...วันจันทร์ 25 มิ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...วันศุกร์ 15 มิ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน"วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"ปีที่4ฉบับที่2...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 6 ก.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันจันทร์ 18 มิ.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 2 พ.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 17 เม.ย. 2561

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 10 เม.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โรงงานเครื่องขัดพื้นรองเท้าพร้อมเครื่องดูด จำนวน ๑ เครื่อง...วันจันทร์ 16 ก.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องขัดพื้นรองเท้าพร้อมเครื่องดูด จำนวน ๑ เครื่อง ...วันจันทร์ 16 ก.ค. 2561

 ประกาศแผนจัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...วันศุกร์ 13 ก.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ...วันศุกร์ 13 ก.ค. 2561

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันศุกร์ 13 ก.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vita...วันพฤหัสบดี 12 ก.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam inj จำนวน 12,000 vial ...วันพฤหัสบดี 12 ก.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
บ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.รัชนีกร สงนุ้ย พร้อมทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลืออาการรบกวนในผู้ป่วยpalliative care ในวาระ last hour ณ หมู่บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ขอขอบคุณ คุณสุพจน์ - คุณจีรพันธ์ อนุพันธ์ ครอบครัวญาติและคณะ บริจาคเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด มูลค่า 214,000 บาท ใช้ในกลุ่มงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (Interdepartment Conference) เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการทางแพทย์ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร (วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)
9 กค.61 หลังการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์แบบเข้มข้นกันแล้ว ช่วงเย็นได้มีฟุตซอลและแชร์บอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 งานนี้ผ่อนคลายและเรียกเหงื่อกันได้เต็มๆ
เก็บภาพบรรยายกาศการออกกำลังกายตอนเช้าตรู๋ นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐ์สิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์-เขตสุขภาพที่ 11 ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช หลังจากออกกำลังกายมีการทำบุญตักบาตรพระภิกษสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้ร้วมกันจัดกิจกรรม โครงการการทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปด้วยความเข้าใจและราบรื่น บุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข ก่อเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ มี อ.ธิติ ติรพัฒน์ จากสถาบันบ้านปัญญาธรรมครูสร้อย จ.ตรัง มาบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กค.61 ณ ห้องยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รับฟังการอภิปรายจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการนำเสนอผลการอภิปรายข้อเสนอแนะ ของ Service Plan 15 สาขา ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา โดยมีการนำเสนอของ Service Plan แต่ละสาขาในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียมกันภายในปี 2564
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th