ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันจันทร์ 22 พ.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 4 พ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 20 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 10 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 4 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 31 มี.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์...วันพุธ 17 พ.ค. 2560

 สอบราคาจ้างปรับปรุงแอร์ห้องผ่าตัด ๔,๕,๖ และสูติกรรม ๑ จำนวน ๑ งาน...วันอังคาร 16 พ.ค. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...วันอังคาร 16 พ.ค. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ...วันอังคาร 16 พ.ค. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดฯ...วันอังคาร 16 พ.ค. 2560

 ขอประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเเพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา...วันจันทร์ 15 พ.ค. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก...วันอังคาร 9 พ.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม video conference ชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดสรรเงินห้าพันล้านบาท, การเพิ่มประสิทธิภาพสถานพยาบาลทางด้านการเงิน, การจัดสรรพยาบาลและการจัดกรอบอัตรากำลัง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ขอขอบคุณ นส.อัจฉรา ทองเทพ และนส.สุดใจ เมืองทอง ที่ได้บริจาคผ้าถุงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 150 ถุง ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. รับมอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ปฏิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง รพ.ราชบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านรังสีรักษา และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านกำลังคน และเครื่องมือ ให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาพนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
พญ.พรพันธ์ุ บุณยรัตพันธ์ุ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะ รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพเครือข่ายสุขภาพ เขตเมืองจากปฐมภูมิสู่ทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชัยฤทธิ์ ฤทธิโกสีห์ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท และมอบเงินอีก 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา และศพไม่มีญาติ ที่อยู่ในรพ. โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รับมอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขออนุโมนาบุญมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระธาตุ ปี 2518 มอบเครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 34,000 บาทให้รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th