ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 31 กรกฎาคม 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู 2561...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น....วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 13 ก.ย. 2560

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 30 ส.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ ...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณณ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศประกวดราคาชื้อ ครุภัณฑ์การเเพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเเพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลใน...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ๑ ตู้...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ๑ ตู้...วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ จัดแบ่งประเภทการเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. และ FUN RUN ผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน
ทีมผู้บริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมงานร้อยใจ สานใยรัก กลุ่มการพยาบาล แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน ทุ่มเททั้งกายใจ เพื่อประชาชน และองค์กร ด้วยคุณความดีที่ท่านได้สั่งสม ขอดลบันดาลให้มีความสุข ความเจริญ วันที่ 22 กันยายน 2560
เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช พร้อมใจนำพวงมาลา ถวายสักการะและรำลึกถึงพระคุณ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณสุดใจ เมืองทอง บริษัทภัทรพาราวูด จำกัด มอบเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องปั๊มนม ผ้าห่อตัวทารก ให้กับตึกหลังคลอด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง วันที่ 21 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ณ โรงแรมทวินโลตัส วันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว คุณสมพล คุณรัตนา วิบูลย์ลักษณากุล บริษัทเรืองแสงเทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
เย็นวันที่ 18 กันยายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและบุตรหลาน ร่วมแรงกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการกวาดลานวัด ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ณ ลานทรายหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th