ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557...วันพุธ 9 ก.ค. 2557

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 รับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2559...วันพฤหัสบดี 25 ส.ค. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 23 ส.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 22 ส.ค. 2559

 ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น....วันพุธ 17 ส.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 9 ส.ค. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางซื้อฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Up ToDate จำนวน 1 ชุด...วันจันทร์ 29 ส.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันจันทร์ 29 ส.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel bisulfate FC tab 75 mg โดยวิธี e-bidding...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์สำหรับทันตกรรม (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ เครื่อง...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นชนิดนอน โดยวิธีตกลงราคา...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันอังคาร 23 ส.ค. 2559

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด จำนวน ๑ งาน...วันจันทร์ 22 ส.ค. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “พยาบาล : พลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Nurses : A Force for Susstainable Development Goals) และมอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษษ 2558 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ในพิธีประกอบด้วย การถ่ายรูปหมู่ลานหน้าพระบรมรูปพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์ มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมอบรางวัลเรียนดี ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวแสดงความรู้สึก
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานในการประชุม "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
โครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560" วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมี ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิิเด็กโรคหัวใจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ กล่าวต้อนรับ
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น วันที่18-19 สค. 2559
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th