ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
 

  เมนูหน่วยงาน :ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ

รายละเอียด :

ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการประเภทวิชาการ

1.       นักประชาสัมพันธ์

2.       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3.       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4.       นักวิชาการแพทย์แผนไทย

5.       นักการแพทย์แผนไทย

6.       นักกายภาพบำบัด

7.       นักจิตวิทยา

8.       นักเทคนิคการแพทย์

9.       พยาบาลวิชาชีพ

 

ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการประเภททั่วไป

1.       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2.       เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.       ช่างเทคนิค

4.       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5.       เจ้าหน้าที่พัสดุ

6.       โภชนากร

7.       เจ้าพนักงานสถิติ

8.       เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

9.       ช่างอิเลคทรอนิกส์

10.    เจ้าพนักงานธุรการ

11.    เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์

12.    พยาบาลเทคนิค

13.    เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14