ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
 

  เมนูหน่วยงาน :การขอรับบำเหน็จบำนาญ

รายละเอียด :

1. แบบขอรับ ฯ  5300

    - กรณีขอรับบำนาญ                                                     จำนวน  3  ชุด

    - กรณีขอรับบำเหน็จ                                                    จำนวน  2  ชุด

2. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)     จำนวน  2  ฉบับ

   - กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. มีหนังสือรับรอง                          จำนวน  1  ฉบับ

3. แบบ สรจ.1

    - กรณีขอรับบำนาญ                                                     จำนวน  3  ฉบับ

    - กรณีขอรับบำเหน็จ                                                     จำนวน  2  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                     จำนวน  3  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน  3  ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร                                จำนวน  3  ฉบับ

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร                                              จำนวน  3  ฉบับ

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14