ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
 

  เมนูหน่วยงาน :ลูกจ้างและพนักงานราชการ

รายละเอียด :

หมวดบริหารงานลูกจ้างและพนักงานราชการ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

- หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

- สรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภท   เงินบำรุง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  หรือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545

- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549

หมวดระเบียบวินัย

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- วินัยข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14