ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  หมวดข้าราชการ
 

  เมนูหน่วยงาน :หมวดข้าราชการ

รายละเอียด :

หมวดข้าราชการ

บรรจุแต่งตั้ง

- แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

- แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 65,66

การย้าย

- หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541

- แบบพร้อมใบขอย้าย

- แบบบันทึกข้อความการขอย้าย

การโอน

- แบบฟอร์มใบขอโอน

- แบบบันทึกข้อความการขอโอน

การเลื่อนระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 140 

   ลงวันที่  4  สิงหาคม  2549

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ  0201.039/ว 10         

  ลงวันที่  24  มกราคม  2550

- แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

- แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน

- แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16  ลงวันที่ 29  กันยายน  2538

- แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน

ตำแหน่งประเภททั่วไป

- กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   หนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว  34    ลงวันที่   27   ตุลาคม   2547 

   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่   สธ  0201.033/ว  39              

   ลงวันที่   28   กุมภาพันธ์   2548

- แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน    เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน

  ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดย

  อาศัยความรู้   ความชำนาญ  และประสบการณ์เฉพาะตัว

การพิจารณาความดีความชอบ     ปีละ   2  ครั้ง

- ครั้งที่  1      วันที่   1  เมษายน

- ครั้งที่  2      วันที่   1  ตุลาคม

ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1012/ว  5  ลงวันที่   27   กุมภาพันธ์   2552

การออกจากราชการ

- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- แบบขอรับเบี้ยหวัด  บำเหน็จ  บำนาญ  บำนาญพิเศษ  บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)

- ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับประกาศใช้กฏอัยการศึก

- แบบหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก กบข.

- แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลกหย่อน (แบบ สบง.1)

- หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สบง.10)

- หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผูรับบำนาญอายุ  ตั้งแต่  65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (แบบ สบง.12)

- แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ....(แบบ สบง.2)

- แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จตกทอด (แบบ ตท.1)

การขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)

- แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ (แบบ กบข.จพ.001/2551)

- แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)(แบบ กบข.รง 008/2/2551)

- แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง.008/1/2551)

- แบบ (ป.ค.14)

เอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินจากกองทุน กบข.

1. แบบขอรับ (5300)

   - กรณีขอรับบำนาญ                                    จำนวน  3  ชุด

   - กรณีขอรับบำเหน็จ                                    จำนวน  2  ชุด

2. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)  จำนวน  2  ฉบับ

   - กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. มีหนังสือรับรอง                   จำนวน  1  ฉบับ   

3. แบบ สรจ.1

    - กรณีขอรับบำนาญ                                   จำนวน  3  ฉบับ

    - กรณีขอรับบำเหน็จ                                  จำนวน  2  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                    จำนวน  3  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน  3  ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร                 จำนวน  3  ฉบับ

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร                              จำนวน  3  ฉบับ

- แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

- หนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2548

- บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข  โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรพงยาบาลเอกชน

หลักฐานการทำสัญญา

- สำเนาทะเบียนบ้าน                                    จำนวน  2  ฉบับ

การรับเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

- แบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ส่วนที่ 1

- แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ส่วนที่ 2

- แบบขอรับเงิน พ.ต.ส. ระหว่างเดือน

การทำประวัติข้าราชการ

- ตัวอย่างการจัดทำประวัติข้าราชการ

- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

- หนังสือรับรองเป็นทายาท

- หลักฐานสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการทำทะเบียนประวัติข้าราชการ

- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตับผู้รับบำเหน็จตกทอด

- ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

- บันทึกขอหนังสือรับรอง

- บันทึกขออนุมัติใช้ห้องประชุม

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไข พ.ศ. 2539)

- ใบลาพักผ่อน

- แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

- แบบใบลาไปต่างประเทศ

- แบบใบลาอุปสมบท     

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14