ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ขอบเขตบริการ
 

  เมนูหน่วยงาน :ขอบเขตบริการ

รายละเอียด :

ขอบเขตบริการ   

สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

และสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ทุกคนบนพื้นฐาน

ของความถูกต้องชัดเจน

 

 

 

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14