ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
 

  เมนูหน่วยงาน :เจตจำนง / ความมุ่งหมาย

รายละเอียด :

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย   

สิทธิอันพึงมีพึงได้และความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนตามสิทธิที่พึงมีพึงได้   ได้ข้อมูล ถูกต้อง 

ชัดเจน  รวดเร็ว พึงพอใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับประโยชน์อันพึงมีพึงได้โดยเสมอภาค 

ไม่เสียสิทธิ์

 

 

 

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14