ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  โครงสร้างหน่วยงาน
 

  เมนูหน่วยงาน :โครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียด :

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นายสมชัย   อัศวสุดสาคร

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสุเมธ   มณฑารักษ์

 

 

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางมาลินี     นราจร

 

 

      นางเสาวณีย์ วรรณทอง                     นางจารุวรรณ  กะลึงค์พล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

        นายมนตรี  ทับทอง                         นางสุรีรัตน์  เสวกพรหม

         ผู้ช่วยเหลือคนไข้                            พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 

 

 

    นส.จุฑาทิพย์  กังวาลก้อง                     นส.วรรณวดี  พัฒ์ทอง

       เจ้าพนักงานธุรการ                              เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14