ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
 

  เมนูหน่วยงาน :หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ

รายละเอียด :

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลา

ของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.. 2549

……………………………………

เพื่อให้พนักงานราชการผู้ปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลาภายใต้แนวทางตามประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง    ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ   (ฉบับที่  3)   ลงวันที่   2    มีนาคม    2548

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ..  2547    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติ   ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม   2548   เป็นต้นไป

2. ในหลักเกณฑ์นี้

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัด

3. ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตและอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับพนักงานราชการให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ท้ายหลักเกณฑ์ นี้

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาตามหลักเกณฑ์นี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอำนาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์ทราบด้วย

ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้

4. พนักงานราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ    หน่วยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตการลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการแล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นปีละครั้ง

5. การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณการนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลาและคำนวณวันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย  (เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการหรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ต่อไป) วันลากิจส่วนตัวและวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทำการ

การลาป่วยหรือการลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้นำใบลาเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต

พนักงานราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆพนักงานราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอก่อนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น

6. เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด โดยใช้แบบเช่นเดียวกับของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยอนุโลมหรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้

7. การลาให้ใช้แบบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.. 2535 โดยอนุโลมกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

8. พนักงานราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามหลักเกณฑ์นี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ

9. ประเภทการลาของพนักงานราชการ

แบ่งออกเป็น   5   ประเภท  คือ

(1) การลาป่วย

(2) การลาคลอดบุตร

(3) การลากิจส่วนตัว

(4) การลาพักผ่อน

(5) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก

      วิชาทหารเข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม

10. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาตามประเภทต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

10.1 พนักงานราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาในกรณีจำเป็นจะเสนอ หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ในกรณีที่พนักงานราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว

การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับ

ใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้

ใช้ใบรับรองของแพทย์ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้

10.2 พนักงานราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือใน

วันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้

จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาโดยเร็ว

10.3 พนักงานราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้

10.4 พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ   สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ  6  เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนพนักงานราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้

การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนดถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้

10.5 พนักงานราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลเพื่อตรวจสอบ หรือฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  48  ชั่วโมง  นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการเตรียมพลตามวัน เวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อพนักงานราชการที่ลานั้นพ้นจากเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  7  วัน แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการลาดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานให้งดจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอาจขยายเวลาและอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน หากแต่รวมทั้งสิ้นแล้วต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 11.5

11 พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้

11.1 ลาป่วยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  30  วันทำการ

ในระหว่างที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนยังไม่มีผลใช้บังคับกับพนักงานราชการ หากในกรณีที่พนักงานราชการป่วยเพราะได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการให้นำพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม

11.2 ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน  45  วัน  อีก  45  วัน ให้รับจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ตามสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

11.3  ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  10  วันทำการ

11.4  ลาพักผ่อนประจำปีให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10  วันทำการ

11.5 การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

11.6 การลาของพนักงานราชการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ห้ามจ่ายเงินค่าตอบแทน

12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานราชการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีอำนาจพิจารณา

ผู้ลา

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน

ลา

ลาเข้ารับการตรวจเลือก

ลา

หมายเหตุ

หรืออนุญาต

 

ลาป่วย

ลากิจส่วนตัว

คลอดบุตร

หรือเข้ารับการเตรียมพล

พักผ่อน

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พนักงานราชการทุกประเภทในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ตามที่เห็น

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14