ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ซอฟต์แวร์แนะนำ
 •  บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา : scan0022.pdf
 •  ยกเลิกวันลา : scan0124.pdf
 •  ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด : scan0125.pdf
 •  บันทึกการขอรับรองเงินเดือน : แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน.doc
 •  แบบฟอร์มใบลา : scan0126.pdf
 •  แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง(พตส) : scan0165.pdf
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน : scan0115.pdf
 •  แบบฟอร์มลักษณะงาน : แบบฟอร์มลักษณะงาน.doc
 •  หนังสือรับรองการเป็นทายาท : ทายาท.doc
 •  ปค.14 : ปค.14.doc
 •  ใบมอบฉันทะ : ใบมอบฉันท.doc
 •  แบบแจ้งสมาชิกพ้นสภาพ : แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิก.doc
 •  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที : เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.doc
 •  ใบรับรองสมุดประวัติ : ใบรับรองสมุดประวัติเวลาทวีคูณ.doc
 •  ใบสมัครพนักงานราชการ : ใบสมัครพนักงานราชการ1.doc
 •  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว : ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.doc
 •  ขอเบิกเงินเพิ่ม : แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร.doc
 •  แบบขอรับเงิน พตส. : แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท.doc
 •  คำขอมีบัตรประจำตัว : คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่.doc
 •  ใบรายงานตัว : ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ.doc

 • อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
   
  Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14