ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
  ขอบเขตบริการ
  หมวดข้าราชการ
  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
  การขอรับบำเหน็จบำนาญ
  ตำแหน่งลูกจ้างที่ใช้ชื่อเหมือนข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ซอฟต์แวร์แนะนำ
 • บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน  scan0102.pdf
 • บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา  scan0024.pdf
 • แสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด  scan0439.pdf
 • บัญชีสรุปการลา  บัญชีสรุปการลาของเจ้าหน้าที่.xls
 • เอกสารหมายเลข 1  แบบสรุปผลการประเ.doc
 • แบบประเมินลูกจ้างประจำ  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.doc
 • แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ[1].doc
 • แบบประเมินพนักงานราชการ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป.doc
 • คู่มือปฐมนิเทศ  คู่มือปฐมนิเทศ.rar
 • ใบขอรับค่าตอบแทน รพศ/รพท.  ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที1.doc
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
 • เอกสารแนบท้ายการประเมินสมรรถนะ  scan0070.pdf
 • หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ  หลักเกณห์การประเมินสมรรถนะ.rar
 • คำจำกัดความของสมรรถนะ  คำจำกัดความ.doc
 • ว.28 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ว28.pdf
 • ว.27มาตรฐานและแนวทาง  ccl0000422.pdf
 • ว.20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  ccl0000413.pdf
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(นวก.สาธารณ  3-6-015-นักวิชาการสาธารณสุข.zip
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(แพทย์)  แพทย์พยาบาล.rar
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(วิชาการ)  วิชาการ.rar

 • อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
   
  Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.14