กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ขอบเขตการบริการ
  ตารางการให้บริการ
  บุคลากรของหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  บุคลากรของหน่วยงาน
 

  เมนูหน่วยงาน :บุคลากรของหน่วยงาน

รายละเอียด :
พญ.สุภิยา  โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นางสุมาลี  เชาวลิต

หัวหน้าพยาบาล

อาชีวเวชกรรม

นางวรรดี  จันทร์คง พยาบาลวิชาชีพ
นางสุคนธ์  สาดแว พยาบาลวิชาชีพ
นางโสภา  บุญละออ พยาบาลวิชาชีพ
นางอรณิชา  พงศ์ทองเมือง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
น.ส.สุกัญญา  สุดนิด ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายไมตรี  รัตนรัตน์ พนักงานทั่วไป
Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13