กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ขอบเขตการบริการ
  ตารางการให้บริการ
  บุคลากรของหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ขอบเขตการบริการ
 

  เมนูหน่วยงาน :ขอบเขตการบริการ

รายละเอียด :

1.เฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฏิบัติงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล

และในสถานประกอบการ

1.1 การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช

1.2 การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการหน่วยงานราชการอื่น

และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

1.3 การตรวจสุขภาพประจำปีแรงงานต่างด้าว

1.4 การตรวจสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

ในเขตรับผิดชอบ

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ

2.1 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

2.2 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

2.3 ตรวจสมรรถภาพปอด

3. ตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ

3.1 ตรวจแสง

3.2 ตรวจเสียง

3.3 ตรวจอากาศ

3.4 ตรวจความร้อน

3.5 ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

4. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

4.1 ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคม

4.2 หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13