Download
 Webboard
 

เรื่อง : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม วันที่ประกาศ   วันศุกร์ 2 พ.ย. 2550

 
(รายละเอียด)
   
 

กลุ่มงานสูติ-นรีเวช

วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำด้านบริการและวิชาการที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน"

พันธกิจ

 1. ให้บริการด้านสูติ-นรีเวชกรรม ครอบคลุม 4 มิติ (รักษา, ฟื้นฟู, ส่งเสริม, ป้องกัน) แก่ประชาชน ในเครือข่ายและนอกเครือข่ายบริการครบถ้วนแบบองค์รวมและมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นแหล่งฝึกงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 3. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการสนองความต้องการของประชาชน ทำการวิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 4. พัฒนากลุ่มงานสูติ-นรีเวช ให้ได้รับรองคุณภาพ
 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครอบครัว มีส่วนในการดูแลตนเอง ในด้านสุขภาพ
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย

 1. ให้บริการผู้ป่วยสูติ-นรีเวชแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพเสมอภาค
 2. ส่งเสริมการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ผู้ให้บริการ ประทับใจ
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทำงาน
 4. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาดูงาน

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการฝากครรภ์
 2. บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางนรีเวช
 3. บริการวางแผนครอบครัว
 4. บริการคลินิกพิเศษ
 • คลินิกผู้มีบุตรยาก
 • คลินิกวัยทอง
 • คลินิกเตรียมพร้อมก่นสมรส
 • คลินิกวางแผนคริบครัว
 • คลินิกตรวจหลังคลอด
 • คลินิก Culposcopy
 • คลินิกนมแม่

อัตรากำลัง

 • สูติแพทย์ 10 คน
 • พยาบาลวิชาชีพ 77 คน
 • พยาบาลเทคนิค 3 คน
 • พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 17 คน
 • ธุระการ 5 คน

ตารางให้บริการ/ผู้ให้บริการ

แผนกฝากครรภ์

- บริการฝากครรภ์ทุกวันราชการ

- บริการให้คำแนะนำปรึกษา

 เวลา 08.30-12.00 น.

 เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องตรวจนรีเวช

- บริการทุกวันราชการ  เวลา 08.30-15.00 น.
คลินิกวัยทอง - ให้บริการวันจันทร์  เวลา 13.00-15.00 น.

บริการผู้ป่วยใน

- ให้บริการ     ตลอด 24 ชั่วโมง

 

        บริการอื่นๆ

 • คลินิกนมแม่และมุมนมแม่ ให้บริการคำปรึกษา แก้ปัญหา นมแม่ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-15.00 น. และรับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องคลอด มีบริการเตรียมตั้งครรภ์ เพื่อการคลอด วันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น.
 • โครงการประสานสายใยคู่ใจนมแม่ ให้บริการปรึกษาปัญหานมแม่ เฉพาะราย สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้น ให้ยริการทุกวัน เวลาราชการ