แบบประเมินความพึงพอใจ ความรู้สึกพึงพอใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ :

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
   
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาล ณ แผนกผู้ป่วยใน
ข้อ รายละเอียด
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1 ความสะอาดของอาคารสถานที่
2 ความสะดวกสบายที่ได้รับ
3 ความพร้อม/ความสะอาดขอเครื่องมือและอุปกรณ์
4 การพูดจา กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
7 เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการให้บริการ ชัดเจน
8 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและการรักษา
9 การดูแลของแพทย์ พยาบาล
10 ความพอใจโดยรวมกับในการมารับบริการ