งานประชาสัมพันธ์
  หน้าแรก
  ประวัติและความเป็นมาของงานประชาสัมพันธ์
  โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์
  บุคลากร
  ลักษณะงาน
  คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  นโยบายงาน
  แผนการดำเนินงาน ปี2553-2555
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 

  เมนูหน่วยงาน :คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

รายละเอียด :

นางสาวพันทิพา  มัทวัง   พนักงานราชการ      นักประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑. งานวางแผนงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

                ๒. สำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน

          ๓. พัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

          ๔. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป

            ๕. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

๖. งานบริการทั่วไป

๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางศุลีพร   จตุทอง     ลูกจ้างประจำ    พนักงานรับโทรศัพท์

 

หน้าที่รับผิดชอบ        

          ๑. งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

          ๒. งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์

          ๓. งานบริการเสียงตามสาย

          ๔. งานบริการทั่วไป

๕. งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)

๖.  งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์

          ๗.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางกิรณา   หนูหนอง ลูกจ้างประจำ      พนักงานรับโทรศัพท์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

๒.     ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์

๓.     งานบริการเสียงตามสาย

๔.     งานบริการทั่วไป

๕.  งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)

๖.  งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์

๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางยินดี  กลับกลาย    ลูกจ้างประจำ   ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานปฏิบัติงานแทนเมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ติดราชการ

          ๒.งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

          ๓.งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

          ๔.งานบริการเสียงตามสาย

          ๕.งานสื่อมวลชน

          ๖.งานบริการทั่วไป

          ๗.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางวัชรินทร์  ลักษณะหุต         ลูกจ้างประจำ   ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

๒.     งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์

๓.     งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)

๔.     งานบริการเสียงตามสาย

๕.     งานบริการทั่วไป

๖.     งานบอร์ดประชาสัมพันธ์

๗.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสุพัตรา      นิสงค์   ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม

          ๒.งานส่งวัสดุ  อุปกรณ์ซ่อมบำรุง

          ๓.งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)

๔.งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์

๕.ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๖.งานดูแลการเบิก-จ่ายพัสดุงานประชาสัมพันธ์

๗.งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

๘.งานบริการทั่วไป

๙.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นางจงจิต  เพ็ชรรัตนมุณี    ลูกจ้างชั่วคราว       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

๒.     งานบอร์ดประชาสัมพันธ์

๓.     งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์

๔.     งานบริการเสียงตามสาย

๕.     ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๖.     งานบริการทั่วไป

๗.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวิตรี       ตราสุวรรณ   ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม

          ๒.งานสื่อมวลชน

          ๓.ผลิตและเผยแพร่สื่อ

          ๔.งานบริการทั่วไป

๕.งานบอร์ดประชาสัมพันธ์

๖.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวลักขณา ห่อจันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม

          ๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์

๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล

๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล

๗.งานบริการทั่วไป

๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

นางสาวจันทร์จิรา  เอียดรื่น   ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม

          ๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์

๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล

๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล

๗.งานบริการทั่วไป

๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวพรพิมล   กองสุข   ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator

๒.     งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์

๓.     ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

๔.     ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๕.     ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล

๖.     งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล

๗.    งานบริการทั่วไป

๘.     งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นางอชิรญาณ์  โอชาพงษ์    ลูกจ้างชั่วคราว       นักประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.งานปฏิบัติงานแทนเมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ติดราชการ

๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์

๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ

๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล

๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล

๗.งานบริการทั่วไป

๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13