การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกกุมารเวชกรรม


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4110,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงเสาวนีย์  นาคแก้ว 16.00-20.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 16.00-20.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 08.30-16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงเสาวนีย์  นาคแก้ว 08.30-16.00 น. อาทิตย์ที่ 1,3,5
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 08.30-16.00 น. อาทิตย์ที่ 2,4

การจองคิว

-