ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 


นายแพทย์ทรงเกียรติ    เล็กตระกูล
ผู้อำนวยการ

นายแพทย์คำรพ    เดชรัตนวิไชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์วันชัย    ขจรวัฒนากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายสุเมธ    มณฑารักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางกัลยา    มณีโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช 

ชื่อ-สกุลระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  ๑.  นายแพทย์จำลอง   แจ่มไพบูลย์  พ.ศ. ๒๔๙๖ - พ.ศ. ๒๕๑๗
  ๒.  นายแพทย์สุพาศน์   บุรพัฒน์  พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๒๕
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุลระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  ๑.  นายแพทย์สุพาศน์   บุรพัฒน์  พ.ศ. ๒๕๒๕ - พ.ศ. ๒๕๓๓
  ๒.  นายแพทย์สนั่น   ประเสริฐศิลป์  พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๓.  นายแพทย์อุระพงษ์   เวศกิจกุล   พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๔.  นายแพทย์สมชาย   นิ้มวัฒนากุล   พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๕.  นายแพทย์สมชัย   อัศวสุดสาคร  พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๖.  นายแพทย์ประภาส   จิตตาศิรินุวัตร  พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๗. นายแพทย์ทรงเกียรติ   เล็กตระกูล  พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน