Download
 Webboard
 ประวัติโรงพยาบาล
 ผู้บริหาร
 โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
 คณะกรรมการบริหาร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สิทธิผู้ป่วย
 ตารางการตรวจห้องตรวจตา
 ตารางการตรวจห้องตรวจ หู คอ จมูก
 ตารางการตรวจห้องตรวจและคลินิกเฉพาะทาง กลุ่มงานศัลยกรรม
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม
 ตารางตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 ตารางการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 ตารางปฏิบัติงานห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 ตารางเวลาให้บริการของแพทย์นอกเวลา
 ตารางให้บริการห้องตรวจคลินิคพิเศษทางอายุรกรรม
 ตารางปฏิบัติงานคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและคลินิกเจาะน้ำคร่ำ
 ตารางการออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มด้านอำนวยการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานแผนงาน
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 แผนกซักฟอก
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุบริการสุขภาพ
 งานเวชระเบียน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์คุณภาพ
 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มด้านการพยาบาล
 กลุ่มการพยาบาล
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มด้านบริการปฐมภมิ
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 งานผู้ป่วยนอก
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มด้านบริการทุตยภูมิและตติยภูมิ
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 กลุ่มงานอายุรกรรม
 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 ศูนย์อุบัติเหตุ
 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 กลุ่มงานศัลยกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
 
บันทึกแห่งความหลัง
แบบประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประกาศ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
  ประกาศสอบราคาซื้อยา Azathioprine tab 50 mg
  ประกาศสอบราคาซื้อยา Lamotrigine tab 50 mg
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   [วันจันทร์ 26 ม.ค. 2558]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด   [วันจันทร์ 26 ม.ค. 2558]
ท่องเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัเหตุ   [วันพฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   [วันพุธ 17 ธ.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประชุมวิชาการ
Trauma Care : Assessment and Management   [วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
บรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Rhinology สัญจร 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการทารกแรกเกิด เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2557   [วันพุธ 25 มิ.ย. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   [วันศุกร์ 29 พ.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   [วันศุกร์ 29 พ.ค. 2558]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร   [วันอังคาร 19 พ.ค. 2558]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   [วันพฤหัสบดี 30 เม.ย. 2558]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประกวดราคา
ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล   [วันอังคาร 26 พ.ค. 2558]
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย   [วันจันทร์ 25 พ.ค. 2558]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เเข็งอุณหภูมิต่ำ   [วันพุธ 20 พ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และ Copy Print   [วันศุกร์ 1 พ.ค. 2558]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ดูข่าวทั้งหมด... 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
การขยายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริก....
วันศุกร์ 11 ม.ค. 2556
ข้อมูลสถิติทำกันอย่างไร ?....
วันจันทร์ 17 ธ.ค. 2555
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเช....
วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2555
 
ดูข่าวทั้งหมด... 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 • กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   [42 ٻ]
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรม "ลดพุง ลดโรค" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ลดเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยมี อจ.สง่า ดามาพงษ์ เป็นวิทยากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 (ต่อ)  [46 ٻ]
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรม "ลดพุง ลดโรค" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ลดเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยมี อจ.สง่า ดามาพงษ์ เป็นวิทยากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558  [33 ٻ]
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช  [31 ٻ]
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนเขตบริการสุขภาพที่ 11 เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด-5ขวบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  [44 ٻ]
 •  
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  ภาพกิจกรรม/นันทนาการ
   
  ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพหน่วยงาน/ท
  รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรม \"ลดพ
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรง
  รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนเ
   
  ดูข่าวทั้งหมด... 


  วารสารคูพาย
   
   
  ธนาคารเลือด ยินดีรับบริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  ชมรมถ่ายภาพคูพาย
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
  ศูนย์จองห้องพิเศษ
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  4
  สำนักงาน ก.พ.
   
  เว็บกระทรวงต่างๆ
   เว็บจังหวัดทั่วไทย

   เว็บอื่น ในจังหวัด
   หนังสือพิมพ์
  2007-2008 © โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Tel.075-340250 Fax. 075-343066
  พัฒนาโดยทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ Tel.075-340250-2107 ติดต่อ webmaster chart_sura@yahoo.co.th

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :